องค์ประกอบของดนตรี


องค์ประกอบของดนตรี

          ดนตรีเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องเสียงโดยเฉพาะ มนุษย์เราไม่สามารถมองเห็นเสียงเป็นเส้นหรือเป็นสายได้เหมือนกับศิลปะแขนงอื่น ๆ ซึ่งสามารถเสพความงามของวัตถุต่าง ๆ ได้ด้วยตา
ในทางตรงกันข้ามในการเสพดนตรีนั้นมนุษย์เราต้องใช้การฟังโดยใช้หูเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าถึงความไพเราะและได้รับอรรถรสของบทเพลงต่าง ๆ ได้           องค์ประกอบของดนตรีซึ่งเป็นส่วนสำคัญพื้นฐานที่ทำให้เกิดดนตรี ให้เราได้ยินได้ฟังกันจนกระทั่งปัจจุบันนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ คือ เสียง, สื่อที่ทำให้เกิด เสียง จังหวะ โน้ต ทำนอง เสียงประสาน บันไดเสียง รูปพรรณของดนตรี รูปแบบของดนตรี นักดนตรี และเอกลักษณ์ของดนตรี

เสียง (Sound)

สีสันหรือคุณภาพของเสียง (Tone Color of Quality)
จังหวะ (Rhythm)
ตัวโน้ตดนตรีหรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงดนตรี (Music Notation)
ทำนอง (Melody)
เสียงประสาน (Harmony)
ระบบเสียงโทนาลิตี้ (Tonality)
คีตลักษณ์ หรือ รูปแบบ (Musical Forms)

 

   
H-o-M-e

224  โรงเรียนลำปางกัลยาณี  ถ.พหลโยธิน  ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
E-mail : rashentik@yahoo.com